beeldmerk-vol-sibbe

Het niet uitgevoerde periodieke verrekenbeding : het bewijsvermoeden

Art. 1:141 lid 3 BW bepaalt dat indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in art. 1:141 lid 1 BW niet is voldaan, het alsdan aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Art. 1:141 lid 3 BW is een voorbeeld van een wettelijk bewijsvermoeden. Het bewijsvermoeden zorgt er voor dat degene op wie het bewijsrisico rust, wordt ontheven van de verplichting om bewijs te leveren. Om het bewijsvermoeden in werking te laten treden, dient diegene die er een beroep op wil doen, te stellen en te bewijzen dat er gedurende het huwelijk overgespaarde inkomsten zijn geweest die voor verrekening in aanmerking komen en die niet (volledig) zijn verrekend. Doet diegene dat met succes, dan geldt het vermoeden dat het gehele op tijdstip van verrekening aanwezige vermogen is gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. Om het bewijsvermoeden te ontzenuwen dient de andere partij tegenbewijs te leveren. Met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:161) is voor de ontzenuwing van het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW voldoende dat de andere partij ‘aannemelijk maakt’ dat de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet is gevormd door overgespaarde inkomsten. Subelack (EB 2017/59) meent echter dat er in de parlementaire geschiedenis aanknopingspunten zijn te vinden voor het hanteren van een striktere norm, te weten het leveren van tegendeelbewijs. Indien met succes tegendeelbewijs wordt geleverd, dan komt het bewijsrisico weer bij de verrekengerechtigde partij te rusten, als gevolg waarvan de verrekenvordering zal worden afgewezen. 

Vragen?

Heb je specifieke vragen over jouw situatie of het bovenstaande? Neem dan gerust contact met mij op.

Blog geplaatst op: 4 december 2019

Scroll to Top