beeldmerk-vol-sibbe

Wet herziening partneralimentatie

Echtgenoten blijven na een scheiding onderhoudsplichtig tegenover elkaar. De huidige wet zegt dat de duur van deze verplichting maximaal 12 jaar is. Die termijn is niet meer van deze tijd, vindt een merendeel van de Tweede Kamer. Op 11 december 2018 stemde de Tweede Kamer dan ook in met het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”. Op 21 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Wat verandert er?

De nieuwe wet heeft met name belangrijke gevolgen voor de duur van de partneralimentatie-verplichting. Die wordt door de wet teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Bent u dus 6 jaar gehuwd geweest, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 3 jaar (de helft van de duur van het huwelijk). Bent u 12 jaar gehuwd geweest, dan is de maximale termijn 5 jaar (het wettelijk maximum).

Zijn er uitzonderingen?

De hoofdregel kent een drietal uitzonderingen.

  • Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, eindigt de verplichting tot levensonderhoud niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en een leeftijd hebben die meer dan tien jaren lager is dan de AOW-leeftijd hebben recht op 10 jaar alimentatie.
  • Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, eindigt de verplichting tot levensonderhoud niet eerder dan op het tijdstip waarop de uit het huwelijk van de echtgenoten geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Als sprake is van samenloop, dan geldt de langste termijn.

Hardheidsclausule

Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Hierdoor kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd. 

Wanneer treedt de wet in werking?

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Voor wie is deze wet van toepassing?

De wet geldt alleen voor echtgenoten die op of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. De wet heeft geen gevolgen voor bestaande onderhoudsverplichtingen.

Scroll to Top